Happy End Fellchen

Happy End Fellchen

Diese Hunde sind bereits in ihrem neuen Zuhause angekommen.

Legolas Legolas
Ivana (BV) Ivana (BV)
Haya (G) Haya (G)
Ciri (BV) Ciri (BV)
Elfie (BV) Elfie (BV)
Cockie (BV) Cockie (BV)
Xanni (BV) Xanni (BV)
Naomi (BV) Naomi (BV)
Nevada (BV) Nevada (BV)
Juri (BV) Juri (BV)
Bambi (BV) Bambi (BV)
Finy (BV) Finy (BV)
Foufou Foufou
Kimara (BV) Kimara (BV)
Wiebke (BV) Wiebke (BV)
Gladness (BV) Gladness (BV)
Toni (BV) Toni (BV)
Bibi (BV) Bibi (BV)
Nalani (BV) Nalani (BV)
Mika (BV) Mika (BV)