Happy End Fellchen

Happy End Fellchen

Diese Hunde sind bereits in ihrem neuen Zuhause angekommen.

Fena (BV) Fena (BV)
Katy Katy
Vancy Vancy
Leo (G) Leo (G)
Henning Henning
Dobby Dobby
Biggy Biggy
Xia Xia
Yona Yona
Othello Othello
Piet (G) Piet (G)
Xenia Xenia
Usha Usha
Iyko Iyko
Rilana Rilana
Raven Raven
Quariella Quariella
Jumper Jumper
Juicy Juicy
Jasina Jasina