Happy End Fellchen

Happy End Fellchen

Diese Hunde sind bereits in ihrem neuen Zuhause angekommen.

Barny (BV) Barny (BV)
Xoro (BV) Xoro (BV)
Clooney (BV) Clooney (BV)
Ruben (BV) Ruben (BV)
Bobby (BV) Bobby (BV)
Milli (BV) Milli (BV)
Dex (BV) Dex (BV)
Ira (BV) Ira (BV)
Ivy (BV) Ivy (BV)
Yade (BV) Yade (BV)
Eva (BV) Eva (BV)
Sandiro (BV) Sandiro (BV)
Stormi Stormi
Snow (BV) Snow (BV)
Ferdi (BV) Ferdi (BV)
Paddy (BV) Paddy (BV)
Auri (BV) Auri (BV)
Belén (BV) Belén (BV)
Emo Emo
Tipsy (BV) Tipsy (BV)