Happy End Fellchen

Happy End Fellchen

Diese Hunde sind bereits in ihrem neuen Zuhause angekommen.

Akira (BV) Akira (BV)
Honeybear (G) Honeybear (G)
Marcy (BV) Marcy (BV)
Käthe Käthe
Gracia Gracia
Lena (BV) Lena (BV)
Lillith (BV) Lillith (BV)
Lissy (BV) Lissy (BV)
Kuno (BV) Kuno (BV)
Knöpfchen (BV) Knöpfchen (BV)
Elmo (BV) Elmo (BV)
Esmeralda Esmeralda
Wuschel (BV) Wuschel (BV)
Saja (BV) Saja (BV)
Lupo (BV) Lupo (BV)
Tapsi (BV) Tapsi (BV)
Estrella (BV) Estrella (BV)
Rune (BV) Rune (BV)
Geli (G) Geli (G)
Luke Luke